مدیریت منابع انسانی

در انرشیمی، منابع انسانی به عنوان یک شریک استراتژیک در تداوم فعالیت های کاری ​​شرکت تلقی می شوند.

در​​شرکت ما، مدیریت منابع انسان​​ی رسالت پشتیبانی سازمان ​​در نیل به اهداف و نیز حصول اطمینان از اینکه افراد دارای استعداد، مهارت و نیز​ دارای انگیزه و مسئولیت پذیر مطابق نیاز شرکت در اختیار قرار گرفته می شوند، همچنین ترتیبات مقتضی و مناسب به منظور توسعه دانش، مهارتها و نیز فرهنگ عملکردی بالا همراه با ارتباط مطلوب بین سطوح مدیریت و کارکنان در نظر گرفته و اجرا می شوند.

توسعه دانش، مهارتها و شایستگی های کارکنان مهمترین قالب فعالیتهای مدیریت منابع انسانی شرکت را تشکیل می دهد.

با توجه به ارزشهای کلیدی سازمان شامل احترام متقابل، اخلاق و رفتار حرفه ای و یکپارچگی، خلاقیت و نوآوری در انجام کارها و نیز عملکرد سرمایه های انسانی، منابع انسانی شرکت ضمن تمرکز بر ویژگیهای کلیدی ارزشهای سازمان در ارائه خدمات مانند تفکر گسترده، رعایت بی طرفی، بهره گیری از خلاقیت، استعدادها و مهارتها و نیز عملکرد مطلوب در اجرای فعالیت های کاری،موفقیت را خلق می نمایند. ​

فهرست