مدیریت یادگیری و آموزش

هدف ازمدیریت یادگیری و آموزش در شرکت ما ارائه فرصتهای توسعه حرفه ای در شغل برای کارکنان و نیزافزایش سطح مهارتها و ارتقای انگیزه و مشارکت آنها می باشد.

ما معتقدیم که فعالیتهای کاری بر مبنای تصمیماتی که ما و کارکنان ما اتخاذ می کنیم استوار بوده و اجرا می گردند؛ به علاوه عملکرد کاری کارکنان کلید اصلی دستیابی به اهداف به شمار می رود.

مدیریت یادگیری و آموزش در شرکت ما در برگیرنده اقدامات برنامه ریزی شده و سیستماتیک در راستای توسعه کارکنان اعم از تعیین نیازهای آموزشی، طراحی ساختار یادگیری و آموزش در قبال نیازها و اجرا و ارزیابی، همچنین به منظورارتقای اثربخشی سازمانی می باشد. ​

مدیریت یادگیری و آموزش تمرکز ویژه ای بر مدیریت دانش دارد.

در شرکت ما توسعه مکانیزم های سیستمی- الکترونیکی سهم به سزایی را در مدیریت دانش ایفا می نماید.

بهرهگیری از سیستم نرم افزاری مدیریت مستندات مهندسی (EDMS) در بخشهای مختلف مهندسی، همچنین سیستم نرم افزاری اطلاعات بازاریابی و پیشنهادات (MPIS)، و دیگر مکانیزم های الکترونیکی به ما در بهبود ساختار مدیریت دانش و متعاقبا تحقق اثربخشی سازمانی و نیز برتری در ارائه خدمات کمک می نمایند. ​

فهرست