0
تعداد کل پروژه ها
0
پروژه های جاری
0
پروژه های تکمیل شده
پروژه توسعه میدان نفتی رامین
پروژه واحد جداسازی هوا (ASU) متانول سیراف
پروژه احداث مخازن دو جداره بوشهر
پروژه احداث واحد فرآورش مرکزی (CTEP) طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی – فاز یک
پروژه MEG فاز 2 پتروشیمی بوشهر (مشارکت چگالش، انرشیمی و استیم)
پروژه احداث مخازن دوجداره اتیلن و اتان کنگان
پروژه Refrigeration Package پتروشیمی سلمان فارسی
پروژه احداث کارخانه قند دزفول
پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره / جاسک (گستره 2 – 1)
پروژه واحد بازیافت گوگرد (NGL – 3100)
پروژه احداث واحدهای زدایش و تصفیه گاز های ترش و بازیابی میعانات گازی (NGL – 3100)
پروژه احداث تسهیلات فرازآوری با گاز در مخزن آسماری – مارون
پروژه پکیج خنک کننده آب واحد 760 (NGL – 3200)
پروژه توسعه میدان نفتی رامین
سال: 1399
کارفرمای اصلی: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
کارفرما: شرکت نفت و گاز پرشیا و شرکت ابنیه فنی تهران
دامنه کار: خدمات صحه گذاری مهندسی مقدماتی، مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید
پروژه واحد جداسازی هوا (ASU) متانول سیراف
سال: 1399
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی
دامنه کار: مهندسی، تامین کالا، اجرا و راه اندازی
پروژه احداث مخازن دو جداره بوشهر
سال: 1399
کارفرما: شرکت مهندسان مشاور سازه
دامنه کار: مهندسی، تامین کالا، اجرا و راه اندازی
پروژه احداث واحد فرآورش مرکزی (CTEP) طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی – فاز یک
سال: 1398
کارفرما: کارفرما: شرکت پتروپارس ایران
دامنه کار: خدمات صحه گذاری مهندسی مقدماتی، مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید
پروژه MEG فاز 2 پتروشیمی بوشهر (مشارکت چگالش، انرشیمی و استیم)
سال: 1398
کارفرما: شرکت پتروشیمی بوشهر
دامنه کار: مهندسی، تامین کالا، اجرا و راه اندازی
پروژه احداث مخازن دوجداره اتیلن و اتان کنگان
سال: 1398
کارفرما: شرکت توسعه پتروشیمی کنگان
دامنه کار: مهندسی، تامین کالا، اجرا و راه اندازی
پروژه Refrigeration Package پتروشیمی سلمان فارسی
سال: 1398
کارفرما: شرکت سلمان فارسی
دامنه کار: مهندسی و طراحی، مهندسی خرید
پروژه احداث کارخانه قند دزفول
سال: 1398
کارفرما: شرکت قند شهدای دزفول
دامنه کار: مدیریت پیمان
پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره / جاسک (گستره 2 – 1)
سال: 1398
کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت
دامنه کار: صحه گذاری مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی، خدمات مهندسی خرید
پروژه واحد بازیافت گوگرد (NGL – 3100)
سال: 1397
کارفرما: شرکت پتروشیمی دهلران
دامنه کار: طراحی مقدماتی و تفصیلی، مهندسی خرید
پروژه احداث واحدهای زدایش و تصفیه گاز های ترش و بازیابی میعانات گازی (NGL – 3100)
سال: 1397
کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
دامنه کار: مهندسی، تامین کالا
پروژه احداث تسهیلات فرازآوری با گاز در مخزن آسماری – مارون
سال: 1395
کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
دامنه کار: انجام مطالعات مهندسی مفهومی، طراحی پایه و تهیه بسته مهندسی FEED و اسناد مناقصه EPC
پروژه پکیج خنک کننده آب واحد 760 (NGL – 3200)
سال: 1395
کارفرما: شرکت فرادست انرژی فلات (یادآوران)
دامنه کار: مهندسی، تامین کالا، اجرا و راه اندازی
فهرست