دامنه کار خدمات

بازرسی فنی
خدمات نظارت
خدمات نظارت

همیاری فنی

نظارت کارگاهی

مدیریت طرح
(MC)

خدمات مهندسی
خدمات مهندسی

مطالعات مفهومی

مهندسی پایه

مهندسی پایه پیشرفته
(FEED)

مهندسی تفصیلی

تدارکات کالا
مدیریت اجرا و راه اندازی
فهرست