شرکت مهندسی انرشیمی

خلاصه اطلاعات برخی از مهمترین پروژه های تکمیل شده

 • سال:

  ۱۳۶۰

 • کارفرما:

  شرکت ملی نفت ایران

 • دامنه کار:

  نظارت عالی و نظارت کارگاهی

 • سال:

  ۱۳۶۲

 • کارفرما:

  شرکت ملی نفت ایران

 • دامنه کار:

  مهندسی مقدماتی و تفصیلی و تدارکات کالا

 • سال:

  ۱۳۶۴

 • کارفرما:

  شرکت ملی نفت ایران

 • دامنه کار:

  مهندسی تفصیلی

 • سال:

  ۱۳۶۵

 • کارفرما:

  شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب

 • دامنه کار:

  مهندسی تفصیلی و تدارکات کالا

 • سال:

  ۱۳۶۷

 • کارفرما:

  شرکت ملی نفت ایران

 • دامنه کار:

  مهندسی مقدماتی و تفصیلی و نظارت عالی و کارگاهی

 • سال:

  ۱۳۷۰

 • کارفرما:

  شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام خمینی

 • دامنه کار:

  مهندسی، تدارکات کالا، بازرسی فنی و بازرسی سایت

 • سال:

  ۱۳۷۱

 • کارفرما:

  شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب

 • دامنه کار:

  نظارت عالی و کارگاهی

 • سال:

  ۱۳۷۳

 • کارفرما:

  شرکت Encon Systems Limited

 • دامنه کار:

  مطالعات فنی / اقتصادی، مهندسی و تدارکات کالا

 • سال:

  ۱۳۷۵

 • کارفرما:

  شرکت ملی نفت فلات قاره

 • دامنه کار:

  مهندسی مقدماتی و تفصیلی و خدمات فنی

 • سال:

  ۱۳۷۸

 • کارفرما:

  شرکت پتروشیمی امیرکبیر

 • دامنه کار:

  مهندسی تفصیلی، خدمات کالا و خدمات نظارت

 • سال:

  ۱۳۷۸

 • کارفرما:

  شرکت پتروشیمی امیرکبیر

 • دامنه کار:

  مهندسی مقدماتی و تفصیلی، خدمات کالا و نظارت

 • سال:

  ۱۳۷۹

 • کارفرما:

  شرکت پتروشیمی بیستون

 • دامنه کار:

  مهندسی تفصیلی و تدارکات کالا

 • سال:

  ۱۳۸۰

 • کارفرما:

  سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

 • دامنه کار:

  مهندسی تفصیلی

 • سال:

  ۱۳۸۱

 • کارفرما:

  سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی

 • دامنه کار:

  نظارت عالی و کارگاهی

 • سال:

  ۱۳۸۳

 • کارفرما:

  شرکت ملی نفت ایران، شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم (OEID)

 • دامنه کار:

  فنی و مهندسی

 • سال:

  ۱۳۸۳

 • کارفرما:

  شرکت پالایش نفت لاوان

 • دامنه کار:

  مدیریت طرح

 • سال:

  ۱۳۸۳

 • کارفرما:

  پالایش گاز ایلام

 • دامنه کار:

  نظارت عالی و کارگاهی

 • سال:

  ۱۳۸۴

 • کارفرما:

  شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

 • دامنه کار:

  مدیریت طرح

 • سال:

  ۱۳۸۴

 • کارفرما:

  شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب

 • دامنه کار:

  مهندسی مقدماتی و مهندسی بنیادی (FEED) تهیه اسناد مناقصه EPC

 • سال:

  ۱۳۸۵

 • کارفرما:

  شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب

 • دامنه کار:

  مهندسی مقدماتی و مهندسی بنیادی (FEED) تهیه اسناد مناقصه EPC

 • سال:

  ۱۳۸۵

 • کارفرما:

  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

 • دامنه کار:

  مدیریت طرح

 • سال:

  ۱۳۸۶

 • کارفرما:

  شرکت نفت و گاز اروندان

 • دامنه کار:

  طراحی و مهندسی

 • سال:

  ۱۳۸۷

 • کارفرما:

  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 • دامنه کار:

  مهندسی پایه

 • سال:

  ۱۳۸۷

 • کارفرما:

  شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب

 • دامنه کار:

  مهندسی مفهومی و طراحی پایه پیشرفته

 • سال:

  ۱۳۸۹

 • کارفرما:

  شرکت CNPCI

 • دامنه کار:

  خدمات مهندسی

 • سال:

  ۱۳۹۰

 • کارفرما:

  شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

 • دامنه کار:

  مدیریت طرح

 • سال:

  ۱۳۹۱

 • کارفرما:

  شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

 • دامنه کار:

  طراحی و مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی

 • سال:

  ۱۳۹۱

 • کارفرما:

  شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب

 • دامنه کار:

  مهندسی مفهومی و طراحی پایه پیشرفته

 • سال:

  ۱۳۹۲

 • کارفرما:

  شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

 • دامنه کار:

  طراحی و مهندسی و نظارت عالی و کارگاهی

 • سال:

  ۱۳۹۲

 • کارفرما:

  شرکت سروک آذر

 • دامنه کار:

  خدمات مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید

 • سال:

  ۱۳۹۵

 • کارفرما:

  شرکت نفت و گاز پارس (POGC)

 • دامنه کار:

  مهندسی مقدماتی، تفصیلی و نظارت بر اجرا

 • سال:

  ۱۳۹۵

 • کارفرما:

  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 • دامنه کار:

  انجام مطالعات مهندسی مفهومی، طراحی پایه و تهیه بسته مهندسی FEED و اسناد مناقصه EPC