Training

مدیریت یادگیری و آموزش

هدف از مدیریت یادگیری و آموزش در شرکت ما ارائه فرصتهای توسعه حرفه ای در شغل برای کارکنان و نیز افزایش سطح مهارتها و ارتقای انگیزه و مشارکت آنها می‌باشد.

ما معتقدیم که عملکرد کارکنان کلید اصلی دستیابی به اهداف به شمار می رود؛ در این راستا مدیریت یادگیری و آموزش در شرکت ما در برگیرنده اقدامات برنامه ریزی شده و سیستماتیک در راستای توسعه کارکنان اعم از تعیین نیازهای آموزشی، طراحی ساختار یادگیری و آموزش در قبال نیازها و اجرا و ارزیابی، و نیز ارتقای اثربخشی سازمانی می باشد.

مدیریت دانش

در شرکت ما توسعه مکانیزم های سیستمی – الکترونیکی سهم به سزایی را در مدیریت دانش ایفا می‌نماید.

بهره گیری از پورتال سازمانی، سیستم نرم افزاری مدیریت مستندات مهندسی (EnDocS) در بخشهای مختلف مهندسی، همچنین سیستم نرم افزاری اطلاعات بازاریابی و پیشنهادات (MPIS)، و دیگر مکانیزم های الکترونیکی به ما در بهبود زیرساخت های مدیریت دانش، یادگیری و آموزش و متعاقبا تحقق اثربخشی سازمانی و نیز برتری در ارائه خدمات کمک می نمایند. ​

انرشیمی با بهره گیری از پورتال سازمانی در بخش های یادگیری و آموزش الکترونیکی و در سطوح مختلف سازمان، فعالیت های بهبود را جهت تحقق اهداف میان و بلند مدت خود تداوم می بخشد.