مدیریت منابع انسانی

در انرشیمی، منابع انسانی به عنوان یک شریک استراتژیک در تداوم فعالیت های کاری شرکت تلقی می شوند.

در​​ شرکت ما، مدیریت منابع انسانی رسالت پشتیبانی سازمان ​​در نیل به اهداف و نیز حصول اطمینان از اینکه افراد دارای استعداد، مهارت و نیز​ دارای انگیزه و مسئولیت پذیر مطابق نیاز شرکت در اختیار قرار گرفته می شوند، همچنین ترتیبات مقتضی و مناسب به منظور توسعه دانش، مهارتها و نیز فرهنگ عملکردی بالا همراه با ارتباط مطلوب بین سطوح مدیریت و کارکنان در نظر گرفته و اجرا می شوند.

توسعه دانش، مهارتها و شایستگی های کارکنان از جمله مهمترین فعالیتهای مدیریت منابع انسانی شرکت به شمار می رود.

با توجه به ارزشهای کلیدی سازمان شامل احترام متقابل، اخلاق و رفتار حرفه ای و یکپارچگی، خلاقیت و نوآوری در انجام کارها و نیز عملکرد سرمایه های انسانی، منابع انسانی شرکت با تمرکز بر بی طرفی، بهره گیری از خلاقیت، استعدادها و مهارتها و نیز عملکرد مطلوب در اجرای فعالیت های کاری، موفقیت را خلق می نمایند.

درصد کارکنان بر مبنای سطوح وظایف اصلی

معاونت پروژه ها

بازرگانی پروژه

فرآیند و تکنولوژی

لوله کشی

مکانیک ثابت و دوار

سیویل، سازه و معماری

برق

ابزار دقیق

برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندسی و اجرا ۸۱%
پشتیبانی ۱۹%

فناوری اطلاعات و ارتباطات

مالی

منابع انسانی، اداری و آموزش

پشتیبانی و خدمات

توسعه بازار و مناقصات

سیستم های مدیریت