ISO-IMS

شرکت انرشیمی،

به عنوان یکی از اولین شرکت های مهندسی مشاور موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد:

ISO 9001:2015

گردید.

به منظور تحقق اهداف سازمانی، “سیستم های مدیریت یکپارچه” پیاده سازی گردیده اند؛

به منظور حصول اطمینان از اثربخشی سیستم های مدیریت یکپارچه، ممیزی های داخلی در کل سازمان اجرا می شوند، همچنین ممیزی های شخص ثالث با موفقیت و بر مبنای الزامات استاندارد های زیر صورت پذیرفته است:

ISO 9001:2015, ISO/TS 29001:2010, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018