Eye

چشم انداز

کسب جایگاه شایسته بین المللی از طریق تکمیل پروژه ها:

  • به روش حرفه ای به منظور افزایش میزان رضایت کارفرمایان
  • بر پایه مناسب مالی و رشد سودآوری

ماموریت

تامین منافع تمامی ذینفعان پروژه از طریق ارائه عملکرد مطلوب ضمن پشتیبانی مطلوب گروه های کاری در اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر پروژه های صنعتی

ارزش ها

values
vision