دفتر مرکزی

(۰۲۱) ۸۷۷۰۰۳۳۰

(۰۲۱) ۸۷۷۰۰۳۳۰  –  داخلی ۹

تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک ۸۷

صندوق پستی: ۱۹۹۴۸۴۴۱۸۱

شبکه های اجتماعی

پست های الکترونیک

دفتر مدیریت عامل = Info@enerchimi.com

توسعه بازار و مناقصات =  BD@enerchimi.com

منابع انسانی = hrms@enerchimi.com